Polityka prywatności

1. Celem polityki ochrony prywatności jest opisanie działań podejmowanych przez Agencję w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników i Klientów do wykonywania czynności takich jak Rejestracja, wybór Treści, dostęp do Treści. Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz RODO.

2. Agencja informuje, że dane osobowe mogą być podawane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, tj. odpowiednio oznaczonych formularzach. Agencja podane dane będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem na warunkach określonych w niniejszej polityce.

3. Agencja zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach formularzy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Agencji lub innych Użytkowników.

4. Agencja, aby zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania danych, informuje:

Administrator danych osobowych:
AKPA Polska Press Spółka z o.o., 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1, NIP 521-10-00-270, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000023945, kapitał zakładowy 516.900,00 PLN (w całości opłacony)

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Agencja w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami Klientów i kontrahentów.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie rozpatrzenia reklamacji.
Agencja w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami Klientów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Agencja w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników Klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Agencja w związku z nałożeniem obowiązków przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa archiwizuje na okres wskazany w tych przepisach umowy i inne dokumenty rozliczeniowe.
Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit f RODO

Dane są przechowywane w formie surowej i zagregowanej, a ich analiza dokonywana jest w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz rozwoju usługi.

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Agencję działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności i zabezpieczenie.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Agencji i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 3 lata.
Agencja bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą, może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
Zapewnienie zgodności z wewnętrznymi regulacjami grupy Bauer Media, w tym wykonywania nadzoru korporacyjnego i analiz ryzyka art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 LkSG Obowiązek przeprowadzania analiz ryzyka mających swoje źródło w niemieckiej Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – niemiecka ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Jakie dane przetwarza Agencja?

1. Agencja przetwarza dane, które:

  • świadomie podaje Użytkownik za pośrednictwem odpowiednich formularzy na stronach Serwisu;
  • są zbierane w sposób zautomatyzowany, a określają, jak Użytkownik korzysta z Serwisu.

2. Dane niezbędne dla założenia Konta w Serwisie to:
Nazwa i adres firmy, NIP, imię i nazwisko Użytkownika/-ów oraz adres/-y e-mail.

3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu to dane eksploatacyjne, które Użytkownik pozostawia w ramach poruszania się po stronach Serwisu, również te, które pozostawia w tzw. plikach cookies, dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Użytkownika Treściach, wyszukiwania, kliknięcia, w tym historie zakupów w ramach funkcjonalności Konta.

Inspektor Ochrony Danych

1. Agencja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą podmiot danych może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor Ochrony Danych – Pan Bartosz Kurzawa

2. Jeżeli Użytkownik chce skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, powinien skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej: adres do korespondencji: AKPA Polska Press Spółka z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa z dopiskiem „na ręce IOD”, adres e-mail: IOD@akpa.pl.

Odbiorcy danych Użytkownika

Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Agencji, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp., przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego), a także spółce zarządzającej Grupą Bauer Media w celu wykonywania nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych polityk i regulacji (nadzór korporacyjny) w tym niemieckiego prawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

4. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

5. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane Użytkownika nie będą przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.