Terms of use

Regulamin korzystania z serwisu „a-Multimedia” AKPA Polska Press Spółka z o.o.

Zasady ogólne

1. Serwis „a- Multimedia” dostępny pod adresem http://www.akpa.pl (zwany dalej "Serwisem") jest portalem internetowym służącym do pobierania drogą elektroniczną materiałów fotograficznych, tekstowych, wideo i audio (zwanych dalej "Materiałami") z zasobów spółki AKPA Polska Press Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zbąszyńskiej 5, nr kodu poczt. 02-221 Warszawa (zwanej dalej „Agencją") na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem").

Dostęp do Materiałów Agencji zastrzeżony jest dla końcowych użytkowników Materiałów (zwanych dalej „Użytkownikami") z wyłączeniem w szczególności agencji fotograficznych, informacyjnych lub innych podmiotów działających na zasadzie pośrednictwa, a także fotografów oraz dziennikarzy niezależnych.

3. Dostęp do Materiałów Agencji oparty jest na udzielanym Użytkownikowi przez Agencję okresowym upoważnieniu i uzależniony jest od wprowadzenia do systemu informatycznego przez Użytkownika przekazanej mu przez Agencję nazwy identyfikującej Użytkownika oraz hasła dostępu (zwanego dalej "Hasłem").

4. Sposób i zasady udzielania upoważnienia oraz Hasła, a także naliczania wynagrodzenia za pobrane Materiały określa Agencja w odrębnej umowie z Użytkownikiem.

5. Pobranie Materiałów do systemu informatycznego Użytkownika uzależnione jest od zaakceptowania warunków zamieszczonej na stronach Serwisu umowy licencyjnej, określającej w szczególności zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Materiałów.

6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że co innego wynika z ich treści. W przypadku wątpliwości co do treści Serwisu konieczny jest kontakt z przedstawicielem Agencji.


Zasady koszystania z Serwisu

7. Przed uzyskaniem Hasła, najpóźniej w chwili składania zamówienia na usługi świadczone w ramach Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać charakter swojej działalności oraz rodzaj, nakład oraz zasięg publikacji, w której mają zostać wykorzystane Materiały, a także – dane umożliwiające jego identyfikację w celach podatkowych, w szczególności takie jak firma lub nazwa, pełny adres, NIP. Użytkownik udziela Agencji upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu płatnika.

8. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć Hasło przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za użycie Hasła przez osoby nieuprawnione ponosi Użytkownik. W celu ułatwienia Użytkownikowi lepszej kontroli nad dostępem do Materiałów, Agencja może – na życzenie Użytkownika – ograniczyć dostęp do systemu dla Hasła Użytkownika do puli wskazanych przez Użytkownika adresów IP.

9. W przypadku podejrzenia o wykorzystywaniu Hasła przez osoby nieupoważnione Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela Agencji, wnosząc o zablokowanie Hasła.

10. Agencja zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, w szczególności w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeglądaniem lub korzystaniem z zawartości Serwisu.

11. Wykorzystywanie zawartych w Serwisie Materiałów oraz treści nie będących przedmiotem Serwisu podlega obowiązującym przepisom prawa autorskiego, przepisom prawa własności przemysłowej, kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa karnego, przewidującym odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie przysługujących Agencji lub osobom trzecim praw wyłącznych lub innych dóbr chronionych prawem. Agencja dochodzić będzie odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie całości lub fragmentów Serwisu, takich jak: teksty, zdjęcia, grafika, materiały wideo i audio, koncepcja plastyczna, sposób ułożenia treści oraz innych dóbr będących przedmiotem ochrony, przewidzianej prawem polskim oraz międzynarodowym, w tym – znaków towarowych, wzorów przemysłowych itd.

12. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania na swoich stronach internetowych w metatagach nazwy „AKPA", adresów URL Serwisu, ani też innych oznaczeń zawierających nazwy lub dane mogące wskazywać w sposób wprowadzający w błąd na związki pomiędzy Agencją a tymi stronami internetowymi. Agencja przewiduje jednak możliwość udzielania Użytkownikom pisemnej zgody na umieszczanie na stronach internetowych niezwiązanych z Agencją łącza kierującego na stronę Serwisu, pod warunkiem jednak, że po otwarciu takiego łącza strona Serwisu wyświetlana będzie bez zmiany jego treści lub dodatkowych informacji lub stron, w oddzielnym oknie przeglądarki.

13. O ile Strony nie postanowiły inaczej albo nie jest to niezgodne z właściwościami lub charakterem praw do Materiałów udostępnianych w Serwisie, zakres uprawnień Użytkownika w stosunku do pobranych Materiałów określa umowa licencyjna, o której mowa w punkcie 5 Regulaminu.

14. Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie oraz usuwania błędów oraz usterek, zarówno w treści Serwisu, jak i jego funkcjonowaniu.

15. Twórcy Serwisu dokładają wszelkiej staranności w redakcji i obsłudze Serwisu. Ewentualne roszczenia Użytkowników lub osób trzecich wynikające z powyższych błędów, usterek lub zmian Serwisu są wyłączone.

16. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów zapisu lub odczytu danych dotyczącego pobierania Materiałów oraz wszelkich awarii sprzętu lub utraty danych, w szczególności tych, które spowodowane są brakiem odpowiednich zabezpieczeń przed powszechnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z sieci informatycznych, a wynikających np. z wadliwej konfiguracji sprzętu lub wadliwego oprogramowania.

17. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w przesyłaniu danych.

18. W przypadku wprowadzenia do Serwisu usług wiążących się z przekazywaniem Agencji danych osobowych, przetwarzanie tych danych, odbywa się wyłącznie za zgodą tej osoby, której te dane dotyczą, chyba że chodzi o usunięcie takich danych.

19. Usługi świadczone w ramach Serwisu są usługami opartymi na dostępie warunkowym i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1068).

Polityka Prywatności w związku z wdrożeniem RODO

20. Niniejszy Regulamin jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

21. Dane osobowe Użytkowników są niezbędne do świadczenia usług Agencji i zbierane w ramach korzystania lub w celu świadczenia tych usług, w tym podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych czynności, działań i/lub funkcjonalności wykonywanych lub udostępnianych przez Agencję, w tym również marketingowych.

22. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu korzystania z usług Agencji, pomiaru i ulepszania treści oraz usług Agencji, informowania o usługach Agencji i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych jest całkowicie dobrowolne.

23. Użytkownik serwisów/Klient Agencji zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez kliknięcie przycisku „ZGADZAM SIĘ” lub „TAK” w otrzymanym komunikacie.

24. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AKPA Polska Press Spółka z o.o., ul. Zbąszyńska 5, 02-221 Warszawa, KRS: 0000023945.

Uwagi i pytania dotyczące działania Serwisu

25. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu należy przesłać do Agencji na adres elektroniczny: tech@akpa.pl lub do siedziby Agencji: AKPA Polska Press Spółka z o.o., na adres: ul. Zbąszyńska 5, 02-221 Warszawa

26. W terminie 21 dni od daty wpłynięcia uwag lub zapytań, o których mowa wyżej, Agencja nada pismo z odpowiedzią odpowiednio drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Wymagania techniczne

27. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: Intel Core2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM, system Windows 7 – Windows 10, MacoOs 10.10-10.12, przeglądarki IE (10+), Mozilla Firefox (59+), Opera (49+), Safari (8+), Google Chrome (66+), Safari Mobile/Webkit Mobile (11+), Chrome Mobile (28+), Android Browser (4+)